RODO SK

Polcall » RODO SK

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Biznes Connect Sp. z o.o. Sp. Kom., z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Dąbrowskiego 40, 42-218 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 783802, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5732911040, REGON 38318648500000; Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: e-mail: rodo-sk@polcall.pl;
 • W zakresie w jakim Państwa dane nie zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa, dane te zostały przekazane przez podmiot któremu udzielili Państwo zgody na przekazanie danych Administratorowi lub Klientowi Administratora, który wykonuje bezpośrednio lub pośrednio na Państwa usługi lub dostawy. Informacje o przedsiębiorcach zawierające dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedstawicieli i reprezentantów przedsiębiorców dostępne w źródłach publicznie dostępnych, w szczególności w rejestrach KRS, CEiDG, GUS, CEPiK, Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostały pozyskane od podmiotów specjalizujących się w dostarczaniu danych, tj. podmiotów takich jak np. Bisnode, Eniro, DBMS i innych. Sporadycznie informacje o przedsiębiorstwach są pozyskiwane również przez nas z Państwa stron internetowych lub są przekazywane przez inne przedsiębiorstwa.
 • Administrator może przetwarzać następujące odnośne kategorie danych osobowych:
  • dane kontaktowe (firmowy nr telefonu, firmowy adres e-mail),
  • dane pracownicze (ilość pracowników, stanowiska, dane pracownika),
  • dane z rejestrów publicznych (NP., REGON),
  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko).
 • Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO, w jednym lub w kilku z poniżej określonych celów:
  • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie przewidzianym przepisami prawa;
  • przeprowadzenie czynności zmierzających do zawarcia umowy lub zawarcie i realizacja umowy pomiędzy Państwem a naszym Klientem,
  • wykonania obowiązków nałożonych na Administratora przepisami obowiązującego prawa, w tym obowiązków względem Organów administracji publicznej,
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności takich jak:
   • nawiązanie stosunków biznesowych w imieniu naszego Klienta (m.in. złożenie zapytania ofertowego lub oferty),
   • zapewnienie, w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, sprawnej komunikacji pomiędzy wszystkimi współpracującymi ze sobą podmiotami, w szczególności na etapie ofertowania, zawierania umów oraz ich następczej realizacji,
   • pobierania zgód do prowadzenia jak i samo prowadzenie marketingu bezpośredniego
   • zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, weryfikacji poprawności i wzbogacania posiadanych danych,
   • weryfikacja kontrahentów, w tym weryfikacja ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
  • określonych w treści wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w przypadku i w zakresie w jakim Państwo wyrazili zgodę na to przetwarzanie;
 • Poza opisanym wyżej przetwarzaniem dokonywanym w związku z oferowaniem klientom usług/produktów Spółki, Administrator może również przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
  • realizacja praw osób, których dane dotyczą - Administrator przetwarza dane osobowe osób składających wnioski i skargi zawarte w kierowanych do Administratora żądaniach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane te są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na załatwianiu sprawy oraz realizacji zasady rozliczalności. Dane osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny dla załatwienia sprawy, natomiast po jej zakończeniu, przetwarzanie danych osobowych będzie ograniczone do ich przechowywania nie dłużej niż przez okres 6 lat od wpływu żądania,
  • weryfikacja i deduplikacja danych osobowych osób, których sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych został uwzględniony - Administrator aktualizuje swoje bazy danych w cyklach dziennych, miesięcznych i kwartalnych oraz pozyskuje dane osobowe z nowych źródeł. Oznacza to, że aby rzetelnie i prawidłowo realizować prawo do wniesienia sprzeciwu, musi każdorazowo badać, czy dane osób, które zostały wykreślone z baz Administratora, nie zostaną ponownie wgrane (np. z kolejnych nabytych danych z publicznych rejestrów). W tym celu Administrator przechowuje ograniczone dane osób wykreślonych i na tej podstawie zapewnia, aby raz wykreślone dane konkretnego podmiotu nie znalazły się ponownie w bazie produktowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ww. celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu osobom, które wniosły sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych, prawidłowej realizacji tego prawa. Dane osobowe będą wówczas przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji przedmiotowego celu.
  • stalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dla celów ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone do ich przechowywania nie dłużej niż do upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub do otrzymania danych na podstawie stosownych przepisów prawa,
  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradczo–kontrolne (np. firmy audytorskie),
  • podmioty działające na zlecenie Administratora w celu dochodzenia praw przysługujących Administratorowi (np. zewnętrzne kancelarie prawne),
  • podmioty, na rzecz których Administrator dokonuje sprzedaży lub realizuje usługi (Klienci Administratora – w oparciu o Państwa zgodę lub uzasadniony interes administratora),
  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi ubezpieczenia lub do których Administrator zwróci się z roszczeniem o wypłatę odszkodowania,
  • podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora,
  • inne podmioty, którymi Administrator posługuje się w toku prowadzenia swojej działalności gospodarczej i którym powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy z naszym Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);
  • w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dane będą przechowywane do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa powyżej (zapobieganie ponownemu wgraniu danych);
  • w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
 • Państwa dane nie będą przez nas przekazywane lub powierzane do przetwarzania innym podmiotom, poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba, że wynika to z wiążących przepisów prawa lub wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę;
 • Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania dostępu do treści swoich danych (w granicach określonych w art. 15 RODO);
  • żądania sprostowania swoich danych (w granicach określonych w art. 16 RODO),
  • żądania usunięcia swoich danych (w granicach określonych w art. 17 RODO),
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (w granicach określonych w art. 18 RODO),
  • przenoszenia swoich danych (w granicach określonych w art. 20 RODO)
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
   WAŻNE! Uwzględniając wniesiony sprzeciw Administrator usunie dane osobowe z baz użytkowych (co będzie oznaczało, iż nie będą one produktowo/usługowo wykorzystywane przez Administratora ani udostępniane klientom Spółki). Administrator pozostawi je jednak nadal (w ograniczonym zakresie) w bazach weryfikacyjnych, aby uniknąć ponownego umieszczenia usuniętych danych.
 • W zakresie w jakim przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody mają Państwo prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
 • Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 • Państwa dane mogą być przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany, bądź częściowo zautomatyzowany, jednak nie podejmujemy wobec Państwa żadnych automatycznych decyzji mogących wywoływać wobec Państwa skutki prawne. W oparciu o dostarczone przez Państwa dane na temat prowadzonej działalności staramy się w jak najlepszy sposób dobrać zakres kierowanych do Państwa informacji marketingowych lub ofertowych, co sprawia, iż Państwa dane mogą podlegać profilowaniu.

Może Cię zainteresować:

Porozmawiajmy
o współpracy

Customer success manager

+ 660 426 686
zapytania@polcall.pl

Kompleksowe podejście
Wspieramy nowoczesną sprzedaż o obsługę klienta/pracownika na wielu poziomach
Obsługa wielu branż
Jesteśmy elastyczni – zakres działań i narzędzia, z których korzystamy, zawsze dobieramy indywidualnie.
Nowoczesne rozwiązania
Nowoczesne narzędzia teleinformatyczne, w tym rozwiązania automatyzujące wybrane procesy.
Transparentne działania
Efekty naszej pracy są mierzalne – opracowujemy dokładne raporty i aktywnie optymalizujemy naszą pracę