CSAT - Definicja

CSAT, czyli Customer Satisfaction Score, to miara satysfakcji klienta. Jest to kluczowy wskaźnik wydajności (KPI), który pozwala firmom oceniać, na ile ich produkty lub usługi spełniają oczekiwania klientów. CSAT jest zazwyczaj mierzony za pomocą ankiety, w której klienci oceniają swoje doświadczenie na skali (np. od 1 do 5), gdzie wyższe wartości oznaczają większą satysfakcję.

Jak obliczyć CSAT?

1. Przeprowadź ankietę: Zadaj klientom pytanie dotyczące ich satysfakcji, na przykład: "Jak oceniasz swoje doświadczenie z naszym produktem/usługą?".

2. Skala oceny: Użyj skali ocen (np. 1-5), gdzie 1 oznacza najniższą satysfakcję, a 5 najwyższą.

3. Oblicz średnią: Zsumuj wszystkie oceny i podziel sumę przez liczbę respondentów.

4. Analiza wyników: Wyższa średnia wskazuje na większą satysfakcję klientów. Wynik można wyrazić również procentowo, biorąc pod uwagę tylko najwyższe oceny (np. 4 i 5).

CSAT jest prosty w obliczeniu i interpretacji, co czyni go popularnym narzędziem w badaniach satysfakcji klienta.

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi wpisami blogowymi!